Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. neděle v mezidobí A

20. 6. 2014

Po velikonoční době se liturgie vrací k textům nedělí v mezidobí. Dnešní téma se dotýká „učednictví", tedy osudu lidí, kteří přijali výzvu našeho Pána a hlásají evangelium. Jistě jde v první řadě o kněze a misionáře. Ale vždyť k hlásání evangelia jsme pozváni všichni. Brzy se ukáže, že nám Ježíš neslíbil snadný úspěch a přijetí.

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-A-1.html

 

(Mt 10,26-33)

Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce.

 

 

U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. 
 

 

Třikrát hovoří Ježíš tato slova: "Nebojte se!" Některá přislíbení musí člověk slyšet několikrát, aby jim porozuměl – nejen rozumem, ale také srdcem. Proto dnes slyšíme třikrát: "Nebojte se" – není to řečeno v nějakém idylickém, svatém světě, ale ve světě, ve kterém je pronásledování, zabíjení, zkáza a peklo. "Nebojte se" – příslib, který se jako základní motiv křesťanského poselství objevuje vždy znovu a znovu – od zvěstování narození Ježíše k vánocům, do zvěstování vzkříšení k velikonocům – vždy s tou samou větou. Co chce více tento příslib, který je přítomen celý rok, celý život, vyjádřit, než to, že existuje větší a mocnější, utěšenější a tišící příslib než všechny světské přísliby. A tento příslib je úzce spjat se jménem Ježíš, který je toho sám programem: Bůh zachraňuje! Existuje něco, na co mohu bez-podmínečně (bez podmínek, bezpodmínečně) odložit všechny svoje strachy a nouze, všechna ohrožení a obavy, všechny starosti a temnoty! Můj život má smysl, můj život je v rukou někoho, který – navzdory všem vnějším podmínkám – drží a nese! "Nebojte se!" - positivně vyjádřeno to znamená: "Mějte odvahu, důvěřujte svému vnitřnímu vědomí, vaší intuici, vašemu hlasu srdce! Smíte žít!" Kdybychom tomu byli schopni uvěřit, kolik energie a sil bychom si ušetřili! Šli bychom naší vlastní cestou, která je pro nás osobně správná, vnímali bychom a konali to, co je správné, bez toho aniž bychom si museli dávat pozor na to, co "ten či ona" dělá, co "ten či ona" říká. Měli bychom sílu a odvahu vytrvat s důvěrou a odvahou v naše vnitřní přesvědčení, v naší vlastní osobní cestě. Nebyli bychom ohrožování krizemi, psychickými kolapsy a strachy, ale dostali bychom se na jistý základ důvěry v zachraňující moc dobrého Boha, bez jehož vůle nespadne člověku z hlavy ani vlas. Pravděpodobně to musíme slyšet třikrát, než tomu budeme schopni uvěřit (že to funguje !):"Nebojte se."

 

 

 

12.

neděle v mezidobí

 

 

Pán Ježíš nás v evangeliu povzbuzuje, abychom se nebáli: Ani o osud Církve - ta bude žít a pekelné brány ji nepřemohou. Ani o osud náš osobně - i my budeme žít a přežijeme o celou věčnost to, co nás teď ohrožuje.

 

EVANGELIUM

 

Mt 10, 26-33 

 

Kdo se ´bojí´ Boha, nebojí se lidí

 

Ježíš řekl svým apoštolům: "Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."

 

 

NEBOJTE SE !

Pro Ježíše není lavice obžalovaných nic nového. Přivedli ho na ni jeho současníci rozhodnutí udělat s ním krátký proces a sprovodit ho ze světa. I další století nezůstává pozadu s křikem: Kristus je vinen za všechnu bídu ve světě! Jeho náboženství je opiem lidstva! „Pryč s ním, na kříž s ním, hoden je smrti!"č je Kristus stále tak fanaticky obviňován a odsuzován? Tolik zla na světě, to je člověku nepochopitelné a nevysvětlitelné. Tajemství existence zla - velké neznámé X - stačí jen trochu pootočit, a má podobu kříže. Kristův kříž je symbolem všeho zla, co lidstvo trpí. Celý Ježíšův život byl zápasem se zlem. Konec jeho života byl obklopen nenávistí. Byl to pekelný koncert zla, ve kterém hrál každý na svém nástroji: Barabáš, Pilát, Herodes, Annáš, Kaifáš, spolu ukřižovaný lotr, úředníci velekněze, vojsko, celý národ. ův kříž je věčné Dnes. Každá lidská bolest nese na sobě pečeť příslušnosti ke Kristovu kříži. Buď se trpící člověk přidá do koncertu rouhačů pod křížem a nebo připojí své trápení k Ježíšovu kříži. Na světě je příliš mnoho krásy a dobra, než abychom mohli pochybovat o dobrém Bohu a jeho lásce k lidem. Ale na světě je také příliš mnoho zla, než abychom mohli pochybovat o realitě lidského hříchu, o lidské vzpouře proti Bohu. Bez víry v Kristův vykupitelský kříž a jeho obětující se lásku lidstvo nikdy záhadu zla na světě nepochopí a nezvládne. To je cesta k zvládnutí lidské bolesti a strachu: Postavit svou víru v Boha mezi sebe a strach. Schoulit se do Boží dlaně, uvěřit mu. ěřit Bohu, který nás každého stvořil jako jedinečný unikát mezi vším stvořením. Každá linie na tvé dlani je tak jedinečná, že se u žádného člověka mezi miliardami lidí neopakuje. Každá čárka na špičce tvého prstu je jedinečná, nikde se neopakuje. Ty celý na celém světě jsi jedinečný. Tak tě stvořil Bůh, tak si dal na tobě záležet. Lidé mohou převzít tvou práci, ale nahradit tě nemohou. Jsi nenahraditelný. Když tě Bůh takto stvořil, nenechá tě padnout. Ví o tobě, můžeš mu důvěřovat. Víra v Boha se podobá pochodni: Čím pevněji a výš ji třímáš, tím lépe zahání temnoty kolem tebe. S tímto obrazem svítící pochodně víry předstupme před Boha a vyznejme svou víru.

http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/12-mez-ABC.pdf