Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prokázal sílu svým ramenem

 

 
Bogurodzica
 
(The Mother of God)
 
The oldest Polish religious hymn
 
Pochodzenie: Melodia i tekst są prawdopodobnie zmienioną formą prasłowiańskiej pieśni religijnej. Autor chrześcijańskiej Bogurodzicy jest nieznany. Legenda o autorstwie św. Wojciecha nie ma podstaw źródłowych, jednak Józef Birkenmajer w monografii o utworze (1937) wskazał krąg misjonarzy, współbraci Wojciecha (który przybył z misją do Polski jako zakonnik benedyktyn) oraz ich (nieznane dziś, lecz powstające w X wieku) pieśni jako możliwą inspirację dla utworu. Nie umiemy wskazać miejsca, w którym wykonano po raz pierwszy Bogurodzicę, choć najstarszy przekaz kieruje na północ. W okresie (hipotetycznym, lecz poświadczanym przez bardzo stare formy językowe tekstu) powstania Bogurodzicy ważnym ośrodkiem religijnym i literackim na północnym Mazowszu był Płock, stolica diecezji, mająca też prężny klasztor benedyktynów. Zachowane opisy obrzędów liturgicznych w katedrze płockiej poświadczają wczesne wykonywanie tam innych pieśni w języku polskim. Brak jednak jednoznacznego dowodu, że tam właśnie powstała Bogurodzica. (www.pl.wikipedia.org)
 
Bogurodica = Theotokos
 
Řecké slovo Theotokos (θεοτόκος, rusky Богородица, Bogorodica) znamená „nositelka Boha“ či „Boží rodička“, Bohorodička. Jedná se o titul, který církev již ve starověku připisovala Ježíšově matce Marii a který byl schválen Efezským koncilem roku 431 jako dogma.
Pojem byl v 5. století velmi důležitý teologicky, neboť v kostce vyjadřoval, že Mariin syn Ježíš byl zcela Bůh a zcela člověk, že tedy dvě přirozenosti – božská a lidská – byly sjednoceny v jediné osobě Ježíše Krista. Proti tomuto pojetí stál Nestóriův pojem Χριστοτόκος (christotokos rodička Krista, "Kristorodička"), který omezoval Mariinu úlohu na matku Ježíšova lidství.
Efezský koncil odsoudil nestoriánství jako herezi, neboť vlastně v Ježíši Kristu předpokládalo dvě samostatné osoby – jednu lidskou a jednu Boží. Koncil tak definoval, že ačkoli byl Ježíš zcela Bůh i zcela člověk, jeho božství a lidství bylo věčně spojeno v jediné osobě, a to osobě Boží věčného Syna coby druhé osoby Nejsvětější Trojice, a proto Marii přísluší pojmenování Bohorodička (na Západě se řecké θεοτόκος překládalo jako mater Dei matka Boží).
Toto pojmenování Marie nemělo nikdy označovat, že by byla souvěčná s Bohem, že by existovala dříve než Bůh a nebo že by byla zdrojem Ježíšova božství.
Východní liturgie tuto nauku vyjadřuje v jednom ze svých hymnů: „Ten, kterého nemohl pojmout celý vesmír, byl obsažen ve tvém lůně, Theotokos!“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Theotokos
 

 

                                                  

 

”Prokázal sílu svým ramenem,

 
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.” (Lk1, 51-53)
 
 

magnificlogo_sma_notext100x128transsamll.gif

                                             magnificat.catholicweb.com                                                                                                                                        

Maria mluví jazykem Bible. Poselstvím prostupují slova nebo celé věty z knih prorockých. Abychom pochopili celý smysl poselství, je třeba se vracet k Bibli. Poselství Panny Marie je vystoupením prorockým, které je podle Písma svatého posláním od Boha. Není předpovídáním budoucnosti nebo neštěstí. Prorok mluví jménem Hospodina.
 
Těmito slovy Maria přivolala obraz Boha z Bible. Je to ale šokující obraz, protože Boží rámě je v Bibli představované jako spasitelné: "Proto řekni Izraelcům: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy." (Ex. 6,6) V Novém zákoně sv. Lukáš napsal: "Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně." (Lk 1,51) ww.saletini.cz/indeksf.htm
 
 
Tohle rámě, spasitelné,
 
plné moci, vidíme na
 
kříži. 

Jsou ale chvíle, kdy si uvědomíme širší souvislosti: kdy se nám stane zřejmým, co s námi Bůh udělal, jak velké a mocné je jeho vedení v našem životě. Jak skvělé jsou dary, které nám ze své lásky dává, které v nás opatruje, rozvíjí, udržuje. Mariin chvalozpěv - Magnificat - je takovouto chválou, která reaguje na víc, než na současný okamžik. Je zde viděna totiž celá cesta Izraele, na jejímž vrcholu Maria stojí. Celá dlouhá cesta dějinami, která vede až k příchodu Ježíše na svět. Velké věci, které učinil Bůh s Izraelem, vyvrcholily v Marii a velké věci, které učinil Bůh s církví, v Marii začaly.
 
Chvalozpěv Magnificat církev po Marii pouze neopakuje, ale modlí se ho s ní. Opravdu: ve chvíli, kdy se zadíváme podobně jako Maria na celek našeho života, na život našeho společenství, farnosti, národa, světové církve - musíme žasnout nad podivuhodností Božího vedení. Ve chvíli, kdy odhlédneme od momentálních úspechu či nezdarů, můžeme vidět celek a můžeme tak vnímat aspoň trochu velikost Božího působení. Budeme-li se takto dívat, budeme Panně Marii víc rozumět. Budeme s ní děkovat nejen jedněmi slovy, ale jedním srdcem. A snad potom také pochopíme, že dík a chvála je náš základní modlitební postoj, že je to nejdůležitější, co máme Bohu říkat.    
 
 
 
 
 
   Máriine víťazstvá  
 
 


 

SANTA MARIA - KELLY FAMILY (ENGLISH - CZECH)

To the sky to the mountain                    Za nebe, za hory
To he river to the valley                         Za řeky, za údolí.      

To my hometown to my country            Za rodná města, za země
To the place were I was born                 Za místo,kde jsem se narodil.

To my mother to my father                   
Za mou matku, za mého otce,
To my sisters and my brothers                Za mé sestry a bratry,
To my friends and myself                       Za přátele a za sebe.
And to those I love so well                    
Za ty, které velmi miluji

Santa Maria prega per noi         
Ref.: Svatá Maria, prosím za všechny..
Santa Maria prega per noi                    Svatá Maria, prosím za všechny..

To the world and the people                   Za svět a za lidi
And the crises in their pains                     V krizi, v jejich trápení.
For the children of tomorrow                   Za děti zítřka,
For the wars that never end                     Za války bez konce.

Santa Maria…                               Ref.: Svatá Maria, prosím za všechny..

To the sky to the mountain                   
Za nebe, za hory
To the rivers to the valleys                     Za řeky, za údolí.
To my hometown to my country            Za rodná města, za země
To the place were I was born                 Za místo,kde jsem se narodil.

To the heroes that we need today         
Za hrdiny, jež potřebujeme denně,
To the lonely with no one to cry            Za osamělé, pro něž nikdo nepláče.
To the mothers this source of life           Za matky tohoto pramene života,
To this world in so much pain                Za svět s mnohým trápením.

Santa Maria…                           
Ref.: Svatá Maria, prosím za všechny..