Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 11. 2011
Mt 25, 31 - 46 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

gavelsheep-goatby.jpg

 

Toto je môj Kráľ

  

Slavnost Ježíše Krista Krále o poslední neděli církevního roku není ohlížením se zpět po uplynulém čase, ale ukazatelem toho, v jakém duchu máme začít církevní rok nový: Boží království nám samo nespadne do klína, není to nějaký nebeský prefabrikát, ale musíme si je společným úsilím vytvářet. Pohlédněme tedy každý sám na sebe: Jakým jsem já sám přínosem pro růst Božího království ve světě kolem mne? Dnes uslyšíme, podle jakých měřítek Pán Ježíš rozlišuje lidi. Pozorně naslouchejme, zda se popis dobrých hodí i k našemu jednání.
 
Chyba těch, kdo se ocitli po levici, nespočívala v tom, že by nepoznali Krista v potřebných, ani ti po pravici jej v nich totiž nemuseli poznat. Jejich chyba byla mnohem základnější: zavřeli své nitro i ruce před potřebnými. Na sklonku našeho života budeme tedy souzeni podle lásky, kterou jsme měli k bližním.

 

 

Slavnost
 
Ježíše Krista Krále
 

397902.jpg

 A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
 
Mt 25,31-46
 
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
 
Tu řekne král těm po své pravici: ´Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’
 
Spravedliví mu na to řeknou: ´Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’
Král jim odpoví: ´Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’
 
Potom řekne i těm po levici: ´Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’
 
Tu mu na to řeknou také oni: ´Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’
On jim odpoví: ´Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’
A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."
 
 
 
King of kings and Lord of lords, glory
Hallelujah
King of kings and Lord of lords, glory
Hallelujah

Jesus, Prince of Peace, glory
Hallelujah
Jesus, Prince of Peace, glory
Hallelujah
 
SVÁTEK KONCE SVĚTA
 
Svátek Krista Krále je vlastně svátkem konce světa, přece jsme o něm četli v evangeliu. Jak to tedy bude vypadat na konci světa? Písmo svaté o něm mluví v barvitých symbolických obrazech. Lidé, místo aby se zamýšleli nad smyslem těchto obrazů, berou je často doslovně, že nastane hrozná kosmická katastrofa, že Bůh celý svět zničí, a že z nebe sestoupí nějaký prefabrikovaný ráj, nový svět, nové stvoření. To je nesprávná představa. Jak by mohl Bůh zničit svět, své vlastní dílo? Cožpak nečteme v Písmu od Noemovy duhy neustávající svědectví, že Bůh svět miluje, že jej nechce zničit, ale zachránit? A Boží láska, to není jen planý sentimentální cit, který k ničemu nezavazuje, ale naopak: „Tak Bůh miloval svět, že za něj dal svého jediného syna.“ Dal ho, aby se ztotožnil s lidmi, aby se stal člověkem, aby nesl lidský osud. Bůh nechce ani zkázu světa ani zkázu člověčenstva. On chce svět zachránit.
 

jesus-christ-0202.jpg

 
Konec světa, to bude konec světa zločinu, konec světa všech hrozných a zlých věcí na světě. Tento konec již vlastně začal smrtí Pána Ježíše na kříži. Již vlastně začal ten nový dobrý svět se zmrtvýchvstáním Páně. Boží království, nové stvoření je již zde, ale dosud v zápase se zlem. Konec, o kterém mluví Pán, je konec tohoto zápasu, je konečné vítězství všeho dobra. Pro Boží děti je konec světa radostí, do které vstupují. Je to katastrofa jen pro ďábla a zlé lidi, jeho spolupracovníky. Jejich zlé snažení konečně a definitivně zkrachuje.
 
Ale nemůžeme říci, že je do pekla zavrhne Bůh. Ti zlí se sami odsoudí. Bůh jim bude nabízet záchranu do posledního okamžiku. Boží soud jen vyjeví jejich vlastní postoj. Přenesme nyní toto vše na sebe a uvědomme si dobře:
Kdykoli odmítneš zlé pokušení, končí kus zlého života. Kdykoli můžeš někomu ublížit a ty mu naopak prospěješ; kdykoli můžeš zarmoutit a ty uděláš radost, rozveselíš; kdykoli se postavíš rozhodně na stranu dobra, to vždy končí kus zlého světa a rodí se svět vykoupený. Vzniká dobrý svět a tvé nebe. Říkám tvé nebe. Nikdy totiž nebude mít nebe ten, kdo si ho nezačal stavět teď, zde na zemi svými skutky lásky a milosrdenství. Nezažije nebeskou lásku, kdo nemá lásku k bližnímu. Nebude šťasten v nebi, kdo nečiní šťastnými jiné. Jak to je tedy u tebe se skutky lásky, se skutky milosrdenství? V katechismu je jejich seznam. Znáš je a jednáš podle nich? Zpytuješ si podle nich večer své svědomí?
 
Všetko je o Kristovi
Paul Washer - slovenské titulky
 
 
 
 
TRPITEL NA KŘÍŽI
 
A VŠEVLÁDCE NA TRŮNU
 
To je podoba Ježíše mezi námi, který nám pomáhá nést kříž našeho světa a našeho života. Takto na kříži si jej také nejčastěji zobrazujeme a představujeme. Jaký je tento Kristus mezi námi, Král na kříži? Je to Král, který hladoví, dokud je na světě jediný hladovějící. Je to Král, který trpí, dokud je na světě jediný člověk nespravedlivě souzený či bezmocně trpící jakoukoli diskriminací. Je to Král, který nás neustále podněcuje k největší revoluci lidských dějin, k přeměně v lidském srdci: Když pochopíme, že pro osud lidstva není tak důležité, abychom ovládali jiné, ale sebe. Když pochopíme, že státy tu nejsou kvůli vladařům, aby mohli stále víc rozšiřovat své panování, ale kvůli slabým lidem, aby je mohli chránit proti násilí a zvůli silnějších. Když pochopíme, že já a ty jsme důležití natolik, nakolik jsme ochotni pomáhat těm, kteří pomoci potřebují. Preface dnešního svátku nám tyto myšlenky předvádí tím, že mluví o Kristovu království spravedlnosti, lásky a pokoje. A opravdu: kde je mezi lidmi pravdivost a laskavost, tam je i pokoj; ten mír, o kterém se tolik mluví, a jehož je stále málo. V tom je smysl dnešního svátku Krista Krále. Máme si uvědomit, že on je vlastním smyslem všeho jsoucna: v jeho osobě se vrací svět a lidstvo do Božího řádu. V Ježíši je síla k záchraně světa. Pastýři Izraele, vládnoucí vrstva vyvoleného národa, zklamali. Místo, aby se starali o slabé a bezmocné, měli starost jen o vlastní moc, její zajištění a upevnění. Proto propadli, zanikli. Starý zákon je o tom výstražným svědectvím. Teď jsme tu my, děti Nové smlouvy.
 
Máme před sebou tentýž úkol: Panovat sobě, sloužit druhým a chránit slabší. I nás dnes evangelium výslovně varuje: Ježíš zítřka, Král a Soudce, se nebude ptát po pravdivosti naší víry, ale po pravosti našich činů. A Ježíš dneška, ten stále ještě umírá hlady v rozvojových zemích, trpí opuštěností v osamělých lidech, snáší bolesti ve všech nemocných, ten čeká, kdy mu posloužíme, ulevíme pomocí člověku, který bydlí vedle nás. Vidíte, bratři a sestry, Boží království, to není náboženská futurologie, to není utopistická představa z onoho světa, to je náš každodenní životní program: život ve spravedlnosti, lásce a pokoji.
 
Až se budeme dnes modlit společně Otčenáš, budeme hned lépe vědět, o čem je řeč v prosbě 'Přijď království tvé'! A teď se přihlasme k programu Božího království slavnostním vyznáním víry.
 
 
 

brazil_rio_de_janeiro_corcovado_hill_statue_of_jesus_christ_redeemer.jpg

 

 .                                             

 

imagescaaazp46.jpg

 

Píseň pro děti