Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 1. 2014

 Mt 2, 1-12

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: 
 

imagescauoi6ni.jpg

 

"Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit."
 
„Spomenula som si na mudrcov z východu. Vydali sa na dlhú cestu, napriek tomu, že sami neboli Židia, spoznali význam a silu dieťaťa z Betlehema a vzdali mu česť. A potom odišli naspäť do svojej krajiny. Možno je medzi neveriacimi okolo nás množstvo “mudrcov“ , ktorí žijú vo svojom pohanskom svete.
Zdanlivo ich svojím príkladom neovplyvňujeme, ale v skutočnosti idú za nami ako za hviezdou. Nevedia ešte, čo to znamená, ale cítia, že pri tom musia byť. To je naše poslanie: byť hviezdou pohanom. Možno, že po stretnutí s Ježišom znovu odídu, ale odídu už inou cestou.“
Náš postoj k zjaveniu ukazuje cestu aj iným. Keď po nej kráčame, keď sa dáme viesť, stávame sa znamením. Dôležitým a potrebným znamením. A dnes oň prosme. Vyprosujme si silu vytrvať, nezradiť, nezísť z cesty, mať cieľ pred sebou v búrkach osobných i spoločenských, hmle pokušení a neistote. Nikdy nekráčame sami. Viac si uvedomme, že je s nami Kristus Ježiš.
Rok prejde rýchlo. Tri mesiace a budeme snáď znova písať pozdravy, budú to veľkonočné, ale dobre si premyslíme, či len také pozdravy, ktoré podpíšeme a dosť, pretože iný čosi zložia za nás a my budeme bezducho, zvykovo si počínať. Alebo sa zamyslíme a napíšeme len vetu, ale svoju, zo srdca, aby sme boli znamením, aby iní skrze náš pozdrav poznali svetlo, pravdu, cieľ, zmysel života.
 
 
 
 
Tři králové 
Slavnost Zjevení Páně
 

imagescawud12v.jpg

 
EVANGELIUM
Mt 2, 1-12
Přišli jsme od východu poklonit se králi
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: 'A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu'." Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu.  ,A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země.
 
 
 
 
Rakouský malíř Josef Führich namaloval zvláštní betlém, kde jsou všichni hledači pohromadě: Jsou tam pastýři a mudrci, je tam i Herodes a Jidáš, take hledači. Především pastýři - těch je tam nejvíc: muži, ženy, mládež, děti. Prostí lidé, obyčejní. Žádní filozofové, a přece ti nalézali Ježíše ve všech dobách, uvěřili v něj pevně a bez problémů a po celý život šli za světlem víry. Mezi ně patří naše zbožné maminky a babičky, naši dědové, lidé věřící srdcem. Patříme mezi ně i my? Potom mudrci - lidé vědy, filozofie a teologie. Einsteinové, Newtonové, Edisonové, Weizsackerové, Mrázkové, kterým jejich hluboký vhled do tajů hmoty, vesmíru a života byl světlem k víře a k obdivu moudrosti Stvořitele. To je cesta rozumu, vědecká cesta k poznání všeho jsoucna.
 
Třetí skupinu těch, kteří hledají Ježíše, vede Herodes. Za ním jdou jemu podobní: Herodové, kteří znovu a znovu vymýšlejí plány, jak zabít Ježíše, jak vyhubit křesťanství. V betlému každého století najdete takové Herody.
 
A poslední skupinu těch, kdo hledají Ježíše, vede lidskými generacemi Jidáš. Nemusím vám ukazovat prstem, kdo jsou ti Jidáši. Znáte je, jsou dobře k rozeznání: Co mi dáte a já vám zradím, koho chcete. Jak veliký chvost za kometou, tak táhnou davy za Ježíšem. Pastýři a mudrci, vyznavači a obdivovatelé, Herodové zhoubci a Jidáši zrádci. Také letos slavíme Zjevení Páně, také dnes hvězda svítí nad betlémem. V které skupině ses, bratře, sestro, našel, našla, poznal, poznala? Kam se zařadíš?
 
Nabídněte dnes Dítěti Ježíši s mudrci zlato své lásky, kadidlo své vroucí modlitby, myrhu svých životních hořkostí a trampot. Zkusme dnes při proměňování zas jednou povědět s vroucností dítěte tu modlitbičku moudrých a dětí: „Jak mudrci v dávný čas, klaním se ti, Jezu, zas. Vzácných nemám pokladů, srdce dám ti v náhradu.“