Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 8. 2013

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem,

light-of-the-world.jpg

a jak si přeji, aby už vzplanul!"

Lk 12,49-53 

Opravdové křesťanství se nikdy nesmí stát pohodlným měšťáckým náboženstvím, nechce zlehčovat radikálnost Ježíšova poselství! Jeho slovo a dílo automaticky vyžadují rozhodnutí a rozdělují duchy. Když se lidé rozhodnou k následování, neexistuje žádná vlažnost, žádné kompromisy: opravdové rozhodnutí je často spojené s nepohodlím, bolestí a vede k rozchodům a rozpolcení v těsném lidském vztahu. V silné symbolice ohně se tento požadavek vyslovuje ještě jednou zřetelněji: Oheň je dynamický, živý, plný energie. Co projde ohněm, změní se. Ve Starém zákoně znamená oheň nápravu, očištění k tomu, aby Bůh vytvořil nové stvoření: shoří vše, co se bude protivit této obnově. Ježíš jedná jako oheň. Kam přijde, žádá rozhodnutí; jakmile se v klidu zařídíme na tomto světě, setkáme se s tímto rozhodnutím. Být křesťany znamená vždy plout proti společenskému proudu. Kdo svou sílu zasvětí křesťanstvu, nesmí se divit, že ztratí na atraktivitě. Opravdu zodpovědné rozhodnutí pro Krista nestrpí žádnou polovičatost. Následování Krista se prokáže jak v úplností a hlásání svědectví, tak především v neustálém svědectví vlastního života.
http://www.virc.at/pdf/cesky/C/C_20_c.pdf

 

20.

neděle v mezidobí
 

EVANGELIUM
Lk 12,49-53  

Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." 

 

 

PRAVDA BOŽÍHO SLOVA ROZDĚLUJE

Lukáš 12:51-52

Už se vám nejspíš stalo, že jste sledovali televizi a dálkovým ovladačem jste si přepnuli na jiný program. Ale přišla třeba sestra nebo brácha a chtěli se dívat na něco jiného. Chopili se proto dálkového ovladače a přepnuli zase jinam. Každý jste se chtěl dívat na jiný kanál. Ale je jen jeden ovladač. Co následuje, si umíte jistě představit. Začne hádka o to, kdo bude ovladač mít. I když dálkový ovladač sám je šikovná věc usnadňující život, vyvolal mezi vámi, sourozenci, rozdělení. Místo, abyste si jako bratr a sestra společně užívali chvíle volna, vznikla mezi vámi roztržka, rozepře a nepokoj.

paths_dividing_ezr.jpg

V jistém smyslu působí podobně i pravda o Ježíši Kristu. I když je poselství o Ježíši poselstvím o pokoji – totiž o pokoji mezi Bohem a člověkem, přináší často rozdělení mezi lidmi, a to dokonce i mezi jinak blízkými, i mezi členy rodiny. Na jedné straně tedy Boží Slovo sjednocuje – totiž ty, kteří mu věří. Ano, my, věřící v Ježíše, našeho Spasitele, jsme s Ním sjednoceni skrze jeden křest na odpuštění hříchů, jsme součástí jedné církve (jakožto Kristova těla), máme jednoho Pána, jeden Boží Duch v nás všech působí, máme jeden společný cíl cesty – domov v nebesích, máme stejné přání konat Boží vůli. (Srovnej s Ef 4:2-6.) Z toho důvodu se nám, všem věřícím kolektivně, říká také „společenství“ svatých. Jsme zajedno. Spojila nás pravda, kterou jsme poznali v Ježíši Kristu. On prohlásil: „Já jsem ta pravda.“ Díky Ježíši jsme v Božích očích svatí. Spolu s Ním tvoříme úzké společenství. „We are one in the Spirit, We are one in the Lord.“

Ovšem na druhé straně Boží Slovo rozděluje – přináší duchovní rozdělení mezi věřící a nevěřící. Právě o tom mluví Ježíš v našem dnešním úryvku: „Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Nebo od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ Je to smutné, ale je to tak. Ježíš přinesl rozdělení. Ne všem se totiž líbí, co jim Ježíš říká – o tom, kým jsou oni a kým je On. Ne všichni Ježíši věří. Ne všichni věří Pravdě. A následkem je rozdělení.

My třeba věříme, že jsme sami v sobě, ve své lidské podstatě, hříšníci. Jiní ale věří, že žádnými hříšníky nejsou, protože žijí slušně a to stačí. Je tedy mezi námi duchovní rozdělení. Nebo věříme, že Ježíš je Boží Syn, který zemřel za naše hříchy, a že jsou nám tak odpuštěny. Někdo jiný má za to, že žádný Ježíš neexistoval, nebo existoval, ale byl jen moudrým učitelem, který bohužel zemřel pod nespravedlivým rozsudkem. A tak je mezi námi duchovní rozdělení. My věříme, že Ježíš vstal slavně z mrtvých, že vystoupil k Bohu, aby nám připravil místo, a mezitím tu žije v nás, vede nás, chrání nás a oslavuje se skrze náš nový život. Jiní ale nevěří, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, žije si dál ze své síly, podle své moudrosti a podle své libosti. Čili opět je mezi námi duchovní rozdělení. Rozdělení kvůli Ježíši. Byl to Ježíš, kdo ho způsobil.

PRAVDA BOŽÍHO SLOVA ROZDĚLUJE. Nelze jinak. Poselství o hříchu a o Ježíši se nezalíbí všem. Možná, říkáte si, kdyby se trochu upravilo, aby vyhovovalo všem… Třeba přestat trvat na tom, že Ježíš je jediná cesta k věčnému životu. Či nechat těch řečí o pekle pro bezbožné a nekající. Co třeba úplně vypustit tu ošklivou představu hříchu, možná by se pak všichni lidé spolu shodli na takovém poselství, které „by z toho zbylo“. Jenže takto nebo jinak upravené poselství o Ježíši by bylo jednoduše falešné!

Kdykoli máte obavu a strach druhým říct pravdu o Ježíši – kvůli tomu, aby se na vás nehněvali a nepřestali s vámi kamarádit – vzpomeňte si, že Ježíš předpověděl, že On způsobí rozdělení. Vzchopte se v takové chvíli a uvědomte si, co s Ježíšem máte a co mohou díky vám získat i druzí. Vzpomeňte si na Ježíšova slova: „Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Pak jděte a odvážně hlásejte Slovo Boží, a vhod či nevhod. (Srov. 2Timoteovi 4:2.) Ježíš vám dá vše, co k tomu budete potřebovat. Amen.

http://www.luterani.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=54

Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Toto žalmistovo vyznání ať nás povzbudí právě teď, když chceme prosit za celý svět. Říkejme společně:

Za jednotu různých křesťanských církví.
Za jednotu a vzájemné porozumění uvnitř jednotlivých církví.
Za mír a bezpečí pro všechny obyvatele světa.
Za rodiny i za jiná lidská společenství, v nichž panuje rozkol a rozepře.
Za ty, které jejich blízcí zavrhli a opustili pro jejich víru.
Za ty, kdo jsou tváří v tvář zlu a nespravedlnosti bezmocní.
Za ty, kdo jsou křivě obviněni a protiprávně vězněni.
Za všechny, kdo trpí jakoukoli duchovní nebo tělesnou nouzí.
Za obyvatele naší obce (našeho města), kteří nepatří do našeho farního společenství:
Za ty z nich, kteří jsou členy jiných křesťanských církví.
Za ty z nich, kteří vyznávají jiná náboženství nebo duchovní cesty.
Za ty z nich, kteří hledají víru, i za ty, kteří žijí bez víry.
Prosme o sílu životodárného Božího Ducha pro každého z nás.
Pane, náš Bože, skloň se k nám a vyslyš naše prosby, vždyť tys náš
pomocník a zachránce; ty žiješ a kraluješ na věky věků. - Amen.

http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/20-mez-ABC.pdf