Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 4. 2013
Jan 21,1-19 
 
"Pane, ty víš všecko, ty víš
 
 fishermen.jpg
 
také, že tě mám rád." 
 
Ježíš mu řekl:
"Pas mé ovce!  
 
 
Vzkříšený Ježíš není zde (ani v jiném příběhu) nijak a nikdy "přivoláván". Objevuje se kde a jak chce. A i v dalším má zcela iniciativu na své straně: lov ryb se vydaří podle něho a jen jeho zásluhou, zve k jídlu, rozehrává dialog s Petrem, říká mu, čím bude, co od něho chce. 
 
Všimněme si, že Ježíš nevyvolil za pastýře toho učedníka, kterého miloval nejvíce (Jana), ale toho, který byl prudký, který ho miloval, který ho zradil, ale kterého přes to všechno považoval za nejvhodnějšího.
 
 
Zmrtvýchvstání je obratem. Obratem od tmy ke světlu, od strachu, marnosti a nesmyslnosti noci k novému úkolu, nové naději, nové budoucnosti. Kdekoliv Ježíš vstoupí na břeh našeho života, tam začíná nové ráno. Tam získává život smysl a střed.
 
http://www.pastorace.cz/Kazani/3-nedele-velikonocni-C-Stul-slova.html

 

3. 
 
neděle velikonoční
 
 
EVANGELIUM
 
Jan 21,1-19 
 
Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu 
 
Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé beránky!" Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!" Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš." To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: "Následuj mne!" 
 
 
 
Druha šanca
 
Dnešné evanjelium je o druhej šanci. Hovorí o Petrovom druhom obrátení. Nakoľko Petrova cesta je prototypom cesty každého kresťana. Totiž v živote každého z nás sa musia odohrať dve obrátenia: prvé a druhé. Tretie nejestvuje. Všetky ďalšie sú len zopakovaním druhého.
 

ontheshore.jpg

 
Kľúčovou udalosťou v príbehu Petrovho prvého povolania je zázračný rybolov, ako nám ho popísal evanjelista. Peter možno už dlhší čas počúval Ježiša bez toho, že by sa bol cítil volaný k radikálnejšej forme nasledovania Ježiša Krista. Zázrak s rybolovom ho presvedčil o tom, že tu je niečo viac, než len dajaký múdry kazateľ. Zdá sa, že v tejto chvíli robí svoj totálny záväzok Pánovi. Znakom jeho obrátenia, podobne ako aj obrátenia jeho spoločníkov, je to, že „opustili všetko a nasledovali Ježiša" (Lk 5, 11 ). Keď sa však pozrieme trocha bližšie na to skutočné „opustenie všetkého", ako charakteristický znak tohoto Petrovho nového životného smeru a oddania sa nasledovaniu Ježiša, na opustenie, ktoré Peter vykonal tak veľkodušne po spomínanom rybolove, musíme vidieť, že to bol v skutočnosti iba začiatok veľmi dlhého procesu. Peter síce preukáže veľký stupeň veľkodušnosti, entuziazmu, impulzivity, dobrej vôle a úžasný prejav opravdivej lásky voči svojmu Majstrovi. Avšak zároveň vidíme na ňom aj prehnanú dôveru vo svoje vlastné schopnosti. Jeho predstava o Kráľovstve a o Ježišovej misii zostane u neho dosť povrchnou a keď Ježiš začne hovoriť o kríži, ako o súčasti svojej misie a života tých, ktorí chcú byť jeho učeníkmi, Peter je šokovaný.
 
Peter teda síce „opustil všetko", no neopustil to najdôležitejšie: opustil siete, veci, doterajšie vzťahy, miesto... no neopustil seba. Peter sa preceňoval (keď sa napríklad dušoval, ako aj keď ho všetci opustia, on ho neopustí), Peter sa robil múdrym a Ježiša poučoval (keď si ho po jeho predpovedi o utrpení zobral nabok a začal ho poučovať)...
 
Toto všetko ho potom doviedlo k zrade. No Ježiš mu dáva novú šancu. Scéna sa veľmi podobá scéne z prvého volania. Miesto je to isté: Genezaretské jazero. Okolnosti sú veľmi podobné. Peter a ostatní apoštoli chytajú ryby a počas celej noci nechytili nič. Na svitaní im Ježiš, ktorý stojí na pobreží, káže spustiť siete z pravej strane loďky. Urobia tak a chytia veľké množstvo rýb. Potom všetci vystúpia na breh a jedia s Ježišom. Iba dvakrát je v evanjeliách spomenutá „pahreba": na nádvorí najvyššieho veľkňaza (Jn 18,18) a pri stretnutí Petra so vzkrieseným Pánom. „Uvideli tam pahrebu" (Jn 21, 9). Trojnásobné zapretie Petrovo sa odohralo pri pahrebe a pri pahrebe tri krát vyznal svoju lásku svojmu Majstrovi. Po tom všetkom, čo sa odohralo pri pahrebách, nemohol byť Peter viac schopný pozrieť sa na žiadnu pahrebu bez toho, aby sa mu nevynorili bolestné spomienky.
 
Po jedle sa Ježiš obráti k Petrovi, tak ako to urobil pred niekoľkými rokmi a volá ho k tomu, aby ho nasledoval, tento raz vo forme trojitej otázky: „Šimon, miluješ ma viac, než títo?" „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád..." „Pas moje baránky" (Jn 21,1-19) . Tentoraz sa Ježiš pýta Petra: „Miluješ ma viac, než ma milujú títo ostatní?" Prečo Ježiš robí toto porovnávanie? Zdá sa, ako keby sa Petra pýtal: Čo je tou opravdivou motivačnou silou tvojho života; na čom spočíva tvoj pohľad? Si stále zameraný na seba samého, na svoje úspechy, na svoju efektívnosť, na porovnávanie seba samého s inými, na spoliehanie sa na svoje vlastné zdroje a sily, na svoju vlastnú schopnosť milovať?
 

images.jpg

 
Toto bol pre Petra rozhodný moment - nové povolanie k tomu, aby odumrel sebe samému a to radikálnym spôsobom a k tomu, aby sa rozhodol pre Ježiša s víziou, očistenou láskou, zbavenou arogancie a spoliehania sa iba na seba samého. Pri prvom povolaní opustil síce všetko, ale nie seba. Inými slovami opásaval sám seba a šiel, kde sám chcel ísť. A toto ho priviedlo k zrade. Pri druhom volaní mu bolo naznačené, že musí vystrieť ruky a musí sa nechať opásavať inými a viesť často tam, kde nechce... Tam išlo už o volanie k zrieknutia sa seba samého.
 
Čo toto znamená pre každého z nás? Aplikácia pre náš život je mohutná. Volanie do duchovného živote, volanie k viere, volanie k manželstvu, volanie k rodičovstvu... Toto všetko si vyžaduje úplné darovanie sa. Vystretie rúk a umožnenie iným aby nás opásavali a viedli často, kam nechceme...
 
http://www.upc.uniba.sk/index.php/kazne-mainmenu-4316/kazne-v-roku-2004-mainmenu-4514/687-3-velkonocna-nedela-2004-c