Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 3. 2013

 

 

 

věřím v Ježíše Krista, který

. . . TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH,

resurrection2.jpg

 

VSTOUPIL NA NEBESA,

SEDÍ PO PRAVICI BOHA OTCE VŠEMOHOUCÍHO

 

Ta slova, že Ježíš "třetího dne vstal z mrtvých", jsou vlastně jádrem celého vyznání víry a měla by být jádrem celé křesťanské víry. Bylo by na místě položit si otázku, do jaké míry hraje Kristovo vzkříšení v mé víře roli? To by měla být otázka pro každého z nás, otázka velice důležitá. Zcela prakticky: když se budete třeba připravovat k svátosti pokání, tak si nakonec uvědomte své hříchy, o kterých jste přemýšleli, a pak skutečnost Kristova vzkříšení. Abychom si jasně uvědomili, že naše hříchy se nás třeba dotýkají v té chvíli velmi bolestně, ale že naděje není v nich, ale ve vzkříšeném Kristu. Je to zdánlivě velice banální, ale je to moc důležité. Máme totiž sklony věnovat největší pozornost právě tomu, co nám zrovna tlačí na palec a ne tomu, co je nejdůležitější.

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Vstal-z-mrtvych-vstoupil-na-nebesa-sedi-po-pravici-Boha.html

 

Velikonoce znamenají 

 

že láska a život jsou silnější než smrt,

 

že hrob není konečnou stanicí života,

 

že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,

 

že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,

 

že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet

vzkříšení i my sami na sobě

a že můžeme k životu probouzet i druhé.

Kristus byl vzkříšen jako první,

v něm všichni dojdou života. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/171123-velky-patek-umira-jezis-ten-ktery-se-nezalekl-bolesti-a-smrti/

 

 

Slavnost

Zmrtvýchvstání Páně

 

 

jesus-resurrection--1-.jpg

 

 

EVANGELIUM

Jan 20,1-9 

Ježíš musel vstát z mrtvých. 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."

Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.

Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

 

 

Zmrtvýchvstání není teorie, ale historická skutečnost zjevená Člověkem Ježíšem Kristem skrze Jeho paschu, Jeho přejití, které otevřelo novou cestu mezi zemí a Nebem (srov. Žid 10,20). Není to mýtus, ani sen, není to vize, ani utopie, není to pohádka, ale jedinečná a neopakovatelná událost: Ježíš Nazaretský, Mariin Syn, který byl v pátek při západu slunce sňat z kříže a pohřben, vítězně opustil hrob. Ráno prvního dne po sobotě totiž Petr a Jan nalezli prázdný hrob. Magdaléna a ostatní ženy potkaly Ježíše zmrtvýchvstalého; rozpoznali Ho také dva učedníci z Emauz při lámání chleba; večer se Zmrtvýchvstalý ukázal apoštolům ve večeřadle a potom mnoha dalším učedníkům v Galileji.

Zvěst o zmrtvýchvstání Páně osvěcuje temné zóny světa, ve kterém žijeme. Mám na mysli hlavně materialismus a nihilismus, tedy takové vidění světa, které není schopno transcendovat to, co lze experimentálně konstatovat, a bezútěšně se hroutí do pocitu prázdnoty, která je prý definitivním přístavem lidské existence. Faktem je, že kdyby Kristus nevstal z mrtvých, prázdnota by musela mít převahu. Pokud odstraníme Krista a Jeho zmrtvýchvstání, nemá člověk východisko a každá jeho naděje zůstane iluzí. Právě dnes však mocně zní zvěst o Pánově zmrtvýchvstání, která je odpovědí na opakovanou otázku skeptiků, kterou přináší také biblická kniha Kazatel: Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? (Kaz 1,10). Ano, odpovídáme: velikonoční jitro učinilo novým všechno. Mors et vita duello confixere mirando: dux vitae mortuus regnat virus  Střetli se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval. Toto je novost! Novost, která mění existenci každého, kdo ji přijímá.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11107