Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoce (30.12.2012) - Svátek Svaté rodiny C

25. 12. 2012

 

Svátek Svaté rodiny je svátkem v liturgickém kalendáři římskokatolické církve. Svatá rodina je označení společenství Ježíše Krista, Panny Marie a svatého Josefa.

Před liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu připadal svátek Svaté rodiny na neděli v oktávu Zjevení Páně, tedy mezi 7. lednem a 13. lednem. Nyní se svátek slaví v neděli v oktávu Narození Páně s výjimkou roku, kdy slavnost Narození Páně a Matky Boží Panny Marie (1. ledna) připadá na neděli, pak se slaví v pátek 30. prosince.
Svátek Svaté rodiny je dnem, kdy manželé obnovují manželský slib.
Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma
na velikonoční svátky.

iconholyfamily-200x264.jpg

Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky
jako obvykle.
Lk 2,41-52
Vyprávění o nalezení Ježíše v chrámu z Lukášova evangelia je sondou do rodinného života. Život Ježíše měl být podobný životu jiných lidí; měl se narodit jako bezbranné dítě, které potřebuje otce, aby ho ochraňoval a naučil ho to, co jiní otcové učí své děti. Když Ježíš dospíval, poslouchal rodiče a prospíval moudrostí. Projevila se oboustrannost láskyplných vztahů v rodině. Ze strany rodičů vytvořením domova, v němž je něha, úcta, věrnost, nezištná služba a ze strany dítěte, které projevuje svou úctu opravdovou ochotou a poslušností.
Možná se lze ptát, jak my sami jsme ochotni brát vážně „cesty“ našich dětí či vnoučat, anebo rodičů. Možná podobně analogicky platí, že i my máme respektovat rozhodnutí našich blízkých a není vždy možné tuto cestu přetnout našimi plány s jejich životem, byť jsou sebelépe myšleny. Rodina může dobře fungovat jen tehdy, když v ní platí tolerance, odpuštění, ale i vzájemná snaha budovat společné dobro. A pak je radostí se v takové rodině ohřát vzájemnou vřelostí a dobrotou.
 
 
Svátek Svaté rodiny
 
Vánoce
 
EVANGELIUM
Lk 2,41-52
Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.
Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolesti hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.

jesus-nazareth-110_resized_640x480.jpg

 
Vytváření domova
a výchova k ctnostem
 
Rodina je dodnes základní buňkou lidského společenství, kde se člověk učí správným postojům, aby je dovedl správně použít v celé lidské společnosti. Často máme představu, že čtvrté přikázání se týká jen dětí. Boží přikázání však byla dána pro dospělé lidi.
   
Povinnost úcty k rodičům, jak si přeje Bůh, se vztahuje především na ně. Je do ní zahrnut pojem otcovství a mateřství. Neobrací se tedy v prvé řadě na děti, ale na rodiče samé, od nich žádá, aby udržovali otcovství a mateřství v úctě! Aby děti mohly rodiče ctít, musí být rodiče úcty hodní. Aby je mohly milovat, musí být lásky hodní. Aby je mohly poslouchat, musí rodiče umět poroučet a zachovávat si autoritu. Kde děti své rodiče nemilují a neposlouchají, tam to bývá zaviněno i nesprávným chováním rodičů. Toto přikázání ukládá rodičům bezpodmínečné povinnosti, aby si byli stále plně vědomi svého významného úkolu a měli tak před očima i odpovědnost, která v něm spočívá. Slovo »matka« nebo »otec« by mělo vždy v člověku vzbudit vřelé, láskyplné cítění. Jaký poklad se bere každému dítěti, když svého otce nebo matku nemůže ctít celou duší! Naše děti se mají učit úctě k nám od prokazování naší úcty k našim rodičům. Rodiče se mají dívat na své děti jako na děti Boží a respektovat je jako lidské osoby.
 

krestanska-rodina.png

 
S mravní výchovou je velmi úzce spjatá i náboženská výchova. Mnoho rodičů, kteří chtějí křtít dítě a víru nepraktikují, často na otázku náboženské výchovy odpovídají, ať se samo rozhodne, zda víru přijme nebo ne. Jako v ostatních oblastech však dítě potřebuje pevnou ruku rodičů, aby bylo vedeno k tomu, co je pro něho opravdovým dobře. To platí i o víře. Aby se jednou stalo osobností, potřebuje v dětství pevné vedení k dobrým hodnotám, o které se v dospělosti může opřít. Dítě má právo na pevné a nepopulární postoje svých rodičů, kterým sice teď nerozumí, ale které ocení v dospělosti. Je pravdou, že víra je nakonec rozhodnutí každého člověka, ale na rodičích tkví odpovědnost, jaké ovzduší víry doma vytvářejí. Rodiče by sami měli být bohatí svým vztahem k Bohu a také do něho uvádět své děti, jako úplně něco přirozeného. Nemalou roli při náboženské výchově hraje postoj rodičů k Bohu. Děti jejich poměr podvědomě vnímají a vpisují do svého vlastního vztahu vůči Bohu. Tak vychovávané děti přispívají k duchovnímu růstu svých rodičů.
Rodiče jsou jako první odpovědni za výchovu svých dětí k víře, k modlitbě a ke všem ctnostem. Mají povinnost podle možností se postarat o hmotné a duchovní potřeby svých dětí. Mají respektovat povolání svých dětí a podporovat je. Naučit je, aby si sami připomněli, že prvním povoláním křesťana je následovat Ježíše. 
 
Potrat a rozvod vedú k traume
a hlbokému utrpeniu
„V kultúrnom prostredí, ktoré je často poznačené individualizmom, hedonizmom a často s príliš malou sociálnou podporou,“ pripomenul Benedikt XVI., „zostávajú potrat a rozvod vždy ťažkou vinou. Súčasne však Cirkev nesmie zabudnúť týmto ľuďom vždy poskytovať útechu evanjelia milosrdenstva.“ Je to sloboda človeka, ktorá v súvislosti s ťažkosťami života vo svojej slabosti vedie k bolestným rozhodnutiam, ktoré stoja v protiklade s potrebným rešpektovaním života či nerozlučiteľnosti manželstva. „Cirkev má prvoradú povinnosť byť týmto ľuďom blízko s láskou, s citom a materinskou pozornosťou, aby tak hlásala milosrdnú blízkosť Boha v Ježišovi Kristovi.“
 

15825_4851780460049_737413003_n.jpg

 
„Kristus je ten dobrý Samaritán, ktorý sa stal našim blížnym a ktorý leje olej a víno na naše rany. Privádza nás do útulku, ktorým je Cirkev, v ktorom sa o ľudí stará tým, že ich zverí svojim služobníkom a osobne už vopred platí za naše uzdravenie.“
Potrat a rozvod sú rozhodnutia, ktoré sa často robia v ťažkých a dramatických situáciách a ktoré vedú k traume a hlbokému utrpeniu.
 
„Tieto rany zasiahnu aj nevinné obete
práve počaté a nenarodené dieťa
-
a deti postihnuté utrpením, keď sa rozbijú rodinné zväzky.“